اسید سولفوریک

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک یک مایع چگال، چرب، شفاف و بدون رنگ است، در برخی موارد نیز رنگ آن کمی قهوه ای بوده که با حل آن در آب حرارت آزاد می‌شود. طیف رنگی آن بستگی به غلظت اسید دارد. این اسید بشدت خورنده است به گونه‌ای که در اثر تماس، باعث سوختگی چوب و اکثر دیگر مواد ارگانیک خواهد شد. نکته‌ی قابل توجه این است که این اسید قابل اشتعال نیست و در تماس با دیگر مواد باعث اشتعال نمی‌شود.