اسید هیدروکلریک

هیدروکلریک اسید

ترکیب شیمیایی هیدروکلریک اسید یک محلول آب-محور است که از گاز هیدروژن کلراید تشکیل شده است. این اسید در دسته بندی اسید های قوی قرار می‌گیرد. این نوع اسید مصارف صنعتی گسترده‌ای دارد و بیشترین ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی اسید معده را این اسید تشکیل می‌دهد.